Kişisel Verilerin Korunması
Me-Sa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 
a. Veri Sorumlusu Hakkında:
Me-Sa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek ve tüzel kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yazıldığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

b. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün/ hizmetler ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla telefon hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin geri dönüşleri, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin ile Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarının, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
 
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

e. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’ndan Doğan Hakları:
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
1.        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.        Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.        5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
f. İletişim Bilgileri:
Açıklanan haklarınızı kullanmak için; gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı internet sitemizde bulunan Başvuru Formu’ na yazarak formda belirtilen adreslere; şahsen başvuru yapabilir (başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gereklidir), Noter vasıtasıyla tebligat gönderebilir, “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.
 

 
Başvuru Formu  
 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİ İÇİN
Me-Sa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’NE BAŞVURU FORMU
 
  1. Genel Açıklamalar:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’ nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
 
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
 Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’ nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.
 
 Aşağıda, yazılı başvuruların tarafımıza ne şekilde ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
 
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Yeşiltepe mh. D-100 Yanyol cd. No:101/A 54200 Erenler / Sakarya Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Yeşiltepe mh. D-100 Yanyol cd. No:101/A 54200 Erenler / Sakarya Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla  info@mesaotomotiv.com.tr E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan yazılı başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:
İsim Soyisim:     
TC Kimlik Numarası:     
Telefon Numarası:     
E-posta:    
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)    
   
Adres:     
     
     
 
  1. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz:
(Müşteri, iş ortağı, ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan vb. durumunuzu işaretleyip, Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birimi ve konuyu belirtiniz.)
  Müşteriyim
  İş ortağıyım
  Ziyaretçiyim
Ziyaret Tarih ve Saati :   ……./……./…….    -   …. : ….
Çalışanım                         Eski Çalışanım
Çalıştığım Tarih Aralığı :   ……./……./……. - ……./……./…….
İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Başvuru Tarihi :   ……./……./…….
Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:
…………………………………………………………...………………………………………………………………………….…………
Diğer: ……………………………………………………..…..…………………………………………………..…………………..
 
 
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim : ..…………...……………………………………..………………
Konu: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
 
  1. KVK Kanunu Kapsamındaki Talebiniz:
(KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.) 
………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...………… ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...…………
  1. Ekler:
(Başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge(ler) varsa belirtip, formun ekine iliştirebilirsiniz.) ………………….…………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………...…………………………….…………..……………
F. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
☐ Elden teslim almak istiyorum.  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
 G. Başvuru Sahibinin Beyanı
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 
Adı Soyadı           :
Başvuru Tarihi    : 
İmza                       :
BAŞA DÖN